skip to Main Content

Trönninge skola

Den lilla skolan i det stora

Trönninge skola är en F9-skola för 800 barn och elever som ligger i ett naturskönt område i Varbergs kommun. Skolan är utformad som ett kunskapscentrum med privata hemvister där klassrummen har varierande storlek för ett flexibelt arbetssätt med olika grupper och elevantal över tid. Lokalerna erbjuder många möjligheter för möten, kreativt arbete och stimulerar använ-dandet av ny informationsteknik. De gemensamma ytorna är tillgängliga och avgränsningsbara även efter skoltid. Lokalerna är planerade och gestaltade för att stödja den pedagogiska platt-form som arbetets fram av verksamheten. Traditionella termer och ämnen har fått nya sam-band och samlats under övergripande arenor som exempelvis Sience Center och Form och Hem. Och trots att skolan är stor så är den utformad för att upplevas som trygg och nära. Den lilla skolan i den stora.

Genom hela projektet har kontinuerlig dialog och avstämningar med verksamheten, rektorer, kultur och fritid, specialpedagoger m.fl. genomförts för att landa i ett optimalt lokalprogram och utformning av skolan och idrottscentret. Bl.a. gjordes kontinuerliga testschemaläggningar för alla 800 elever under arbetet för att få fram bästa möjliga planlösning.

Anläggningen har byggts med högt ställda krav på miljö- och energieffektivitet och är certifierad enligt Miljöbyggnad Guld. Skolan är ett passivhus med solpaneler på taket och inomhus är det helt skofritt för att vara en lugn och behaglig miljö att vistas i. Hållbarhetsperspektivet har varit viktigt genom hela projektet, både gällande miljö men också för att kunna utnyttja lokalerna så effektivt som möjligt, något som varit en grundbult i utformningen av skolan. Skolan har därför multirum som kan användas på olika sätt både under och efter skoltid. I anslutning till skolan ligger Trestegets idrottscentrum som rymmer friidrottshall, gymnastikhall för truppgymnastik samt hall för styrketräning, volleyboll, basket, handboll och innebandy. Förutom skolidrott är id-rottscentret även tillgänglig för föreningsliv och idrottsklubbar.

Projektet startade 2013 och genomfördes i samverkansformen partnering där Varbergs Fastig-hets AB var beställare och ByggDialog totalentreprenör. Tack vare en effektiv partneringpro-cess med hög brukarinvolvering från start, transparenta inköp, tydlig ekonomisk styrning och en samlad organisation kunde en flexibel, ytsmart och hållbar skola växa fram, anpassad för både verksamhetens och samhällets behov.

”Samarbete mellan kommunen, entreprenören och övriga inblandade har varit väldigt bra. Alla har upplevt att de fått vara med och bidragit till att skapa en bra och ändamålsenlig anläggning. Dessutom har kostnaderna har blivit lägre än vad som var budgeterat, vilket inte tillhör vanlig-heterna. Det har varit ett spännande projekt.”

Trönninge skola

Skolformat: F-9, tillagningskök för 1200 portioner/dag
Entreprenadform: Totalentreprenad med partnering
Beställare: Varbergs Fastighets AB
Ort: Varberg
Yta: 9100 kvm skola, 9500 kvm idrottscentrum
Budget: ca 340 mkr
Projektstart: 2014
Färdigbyggt: 2017
Antal elever: 800
Arkitekt: Fredblad Arkitekter
Läs mer om projektet: Hos Fredblads
byggdialog.se
anna.rhodin@byggdialog.se
Varbergfastighets.se

Hör av er till de som varit inblandade för att få höra mer om olika aspekter av projektet:
ByggDialog→
Fredblad Arkitekter→

Back To Top