skip to Main Content

Tegelhagen skola och förskola, Sollentuna

Tegelhagens skola och förskola i Sollentuna har målsättningen att erbjuda en variation av lärmiljöer där utomhusmiljöerna är en viktig del av helheten. Gränsen mellan ute och inne suddas ut – klassrum flyttar ut och skolgården flyttar in. Här finns rum med olika grad av avskildhet och variation i stämning, ljus, proportioner och material, vilket skapar en inkluderande skola, där alla hittar sin lärmiljö att utvecklas i.

Byggnaden är planerad och gestaltad för att stödja verksamhetens utepedagogiska profil och drar nytta av platsens vackra natur med söderläge, skog och berg.

Den yteffektiva planen är organiserad i ”boxar” och ”mellanrum”. Mellanrummet, det gemensamma rummet, är också en lärmiljö som kompletterar klassrum, grupprum och speciallokaler som fi nns i boxarna. Närheten och de starka samband med rum utomhus förlänger lärmiljön ut på skolgården. En stor rumslig variation finns i det gemensamma rummet med olika grad av avskildhet. Gatten mellan boxarna och lanterninerna i taket för in dagsljuset i byggnaden och skapar speciella platser med varierade utblickar.

Tåliga robusta material, som tillåter utforskande, används på golv och väggar. Gestaltningen i boxarna bidrar till skolans variation i upplevelser då stämningen där är mer koncentrerad och ombonad.

Skolans webbplats: https://www.sollentuna.se/sv/uweb/tegelhagens-skola/om-oss/nybyggnation/

Programhandling:  https://www.sollentuna.se/globalassets/trafik–stadsplanering/aktuella-byggprojekt/tegelhagsskolan/150123-tegelhagen-programhandling-kort.pdf

Tegelhagen skola och förskola

Färdigbyggd: 2019
Arkitekt: White
Entreprenadkostnad: ca 250 miljoner SEK
Storlek: 8900 kvm BTA
Antal elever: 630 elever och 100 förskolebarn
Skolform: förskola och F-9

Back To Top