skip to Main Content

Skälbyskolan och Skälby förskola

I augusti 2018 invigdes nya Skälbyskolan och Skälby förskola i Häggvik i Sollentuna. Här samsas skola och förskola i en gemensam byggnad.

Vision

Idéer för hur den nya skolan och förskolan skulle vara arbetades fram tillsammans med referensgrupper från skola och förskola samt representanter från Sollentuna kommun. Utgångspunkten i gestaltningen har varit hur de som vistas i och använder byggnaden upplever den.
Skolan ska vara välkomnande och generös. Som barn /elev ska du känna dig trygg och stolt över din skola och känna tillhörighet. Lärmiljön ska vara stimulerande och tillåtande och främja samarbete. Pedagoger ska uppleva att lokalerna är inspirerande och ger stöd i undervisningen. Miljön ska präglas av omsorg och inlevelse och Skälbyskolan ska vara en plats som man längtar till!

Formen

En treklöverformad byggnad ger utvändigt en välkomnande form samtidigt som gården delas upp i tre delar: skolgård, förskolegård och nedre, helt tillgänglig entré. Invändigt är hemvisterna samlade kring det gemensamma hjärtat med takljus och dubbel våningshöjd. På det sättet kan man få användbara, yteffektiva lokaler utan några egentliga korridorer och hjärtat blir en naturlig samlings-och mötesplats för barn och vuxna. De mer publika funktionerna gymnastiksal och matsal (med tillagningskök) är placerade på det nedersta planet, avskiljbara och möjliga att hyra ut om behovet finns.

Variation av rumsligheter ger flexibilitet

Genom en variation av rumsligheter – inom hemvisten och i hela byggnaden – ges förutsättningar för individanpassning (varje elev kan finna sitt favoritställe) och möjligheter för pedagoger att variera undervisningen och anpassa den efter situationen. Detta gör lokalerna flexibla och möjliga att använda på olika sätt. Samtidigt främjas samarbete- inom arbetslaget och mellan olika åldrar. Flexibilitet i byggnaden skapas också genom att förskolelokalerna är enkla att ställa om till skolverksamhet om behov uppstår.

En miljö att trivas i

Skolan får karaktär och identitet av en varm och inspirerande färgsättning- utifrån och in. Skolgårdens grönska fortsätter upp i sedumtaket och kulörerna på gavlar och fönster återkommer i interiören. Takfönster och takkupor tillsammans med inbjudande fönstersittnischer och partier ger en ljus och luftig atmosfär i byggnaden. Med en generös fönstersättning och utgång direkt till gavlarnas balkonger får man många utblickar och en nära kontakt med omgivande grönska. Oregelbundna akustikpaneler och ljuddämpande anslagstavlor i olika kulörer är viktiga inslag i interiören och bidrar samtidigt till att skapa en bra ljudmiljö i byggnaden. För att få fungerande lärmiljöer krävs också en bra balans mellan öppenhet och överblick å ena sidan och avskildhet och lugn och ro å den andra sidan.

Skälbyskolan och Skälby förskola

Byggherre: Sollentuna kommun
Arkitekt: Max Arkitekter, Lisa Malmström
info@maxarkitekter.se
www.maxarkitekter.se
Skolform: 2-parallellig F-3-skola och förskola
Antal elever: 240 skolelever och 60 förskolebarn.
Yta: 3145 kvm BTA (2926 kvm BRA)
Färdigbyggd: 2018Back To Top