skip to Main Content

Hyllievångsskolan, Malmö

Hösten 2017 öppnade stadsdelen Hyllies första förskola och grundskola. Byggnaden ligger söder om Hyllie allé och rymmer fyra förskoleavdelningar med plats för 72 barn och tre parallella klasser från årskurs 1 till 6, med plats för 630 elever.

Hyllievångsskolan ligger i gränslandet mellan staden och landskapet. Därför är byggnaden utformad för att vara en koppling till platsens historia och nutid. Här möts den goda jorden med den kvarterstäta och hållbara stadsdelen som växer fram.

Formad fasad efter miljön
Mot staden är skolans fasad i tegel, men mot skolgården och parken ändrar den karaktär till en fasad i trä. Byggnadens svängda form ramar in utemiljön som en traditionell skånegård men skapar också ett välkomnande entrétorg för besökare.

I kvarterets ena hörn bryts skolans murliknande fasad upp med en stor tydlig inramning i rött. Det är entrén, som i tre våningsplan öppnar upp skolan likt en kil genom byggnaden.

Lätt att hitta rätt
Ut- och inblickar i skolans alla verksamheter från entrén gör det är enkelt att orientera sig i byggnaden. Här möts funktioner som expedition och kapprum med kopplingar till matsal och bibliotek. I entrén finns även informationsskärmar som hjälper besökaren att hitta rätt. På väggarna visas byggnadsmaterial som man både kan se och känna på för att få en förståelse för skolans konstruktion.

Amfiteater och krypin
I anslutning till entrén ligger byggnadens hjärta där trappor (gradänger) kan användas som en amfiteater. På bak- och undersidan av de stora grandängerna finns sittnischer som skapar krypin och små rum.

En skofri skola
Det gemensamma kapprummet är skolans största rum. Hit kommer alla elever för att lämna jackor och skor innan de rör sig vidare in i byggnaden. Kapprummet är samtidigt en naturlig yta för samvaro. Därför har extra omsorg har lagts på inredningen för att skapa öppenhet och trivsel. Som besökare kommer man först att stöta på sittmöbler, som underlättar då man tar av sig sina skor. Hyllievångskolan är nämligen en skofri skola.

Idrottshall med plats för fler
I skolans östra ände ligger idrottshallen som även är utrustad för att kunna användas av gymnastikföreningar. En läktare i hallen gör att den också kan hyras ut för mindre evenemang.

Färgstarka terasser och gröna tak
Mellan skolans tak är terrasser möblerade med bänkar och färgglada parasoller som ger möjlighet att flytta ut den pedagogiska undervisningen då vädret tillåter. Här finns också växtväggar och pedagogiska odlingsurnor för verksamhet året runt. Skolans tak är klätt med sedumväxter och har solcellspaneler som visar sin energiproduktion på en display i huvudentrén.

Skolgård med skatepark
Skolgården inbjuder till aktivitet under dygnets alla timmar och bidrar till att skapa trygghet i området. Här finns också en skatepark som knyter ihop skolbyggnaden och parken på ett spännande sätt.

En park för alla
Parken fungerar både som skolgård för eleverna och som en kvarterspark för de boende i området. En böljande bäck i parken kan användas som en del i undervisningen om vattnets kretslopp. Men den fungerar också som en naturlig gräns till allmänhetens del av parken under skoltid. Den som vill använda skolgården andra tider ska känna sig välkommen utan att hindras av något staket.

Här kan du ladda ner ett referensblad från Lijlewalls arkitekter: Referensblad_utbildning_Hyllievångskolan

Här kan du ladda ner infoblad om skolan: Fakta Hyllievångsskolan

Hyllievångsskolan

Skolform: Förskola, skola F-6
Byggstart: 2015
Färdigbyggd: 2017
Byggherre: Stadsfastigheter, Malmö stad
Arkitekt: Liljewall arkitekter (Stefan Östman och Madeleine Nordenknekt)
Förskola: fyra avdelningar
Platser: 72 barn
Grundskola: tre parallella årskurser från 1-6
Elevantal: 630 platser

Back To Top