skip to Main Content

Gärdeskolan i Sollentuna

Med Edsbergs slott, Rudbecksgymnasiet och Sim- och sporthallen  som närmsta grannar är den nya Gärdesskolan ytterligare en ståtlig byggnad i Edsviken vid slottsallén. I skolan finns rum för olika behov samtidigt som en stor flexibilitet inför framtidens pedagogik (tappas bort senare i texten. Vad innebär framtidens pedagogik? Hade varit snyggt att återkoppla till detta i slutet av texten) skapar en campuslik miljö för alla åldrar.

Varmt välkomnande och skyddande miljöer

Gärdesskolan stod inför ett kraftigt tillskott av elever, så stort att den tidigare enplanslängan inte kunde byggas ut för att täcka behovet. Förslaget med en ny större skolbyggnad gav möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring området längs slottsallén ner mot Edsviken och slottet. Resultatet blev en ny byggnad längs allén och ett nytt campusstråk med Rudbecksgymnasiet på motsatt sida. Byggnaden utformas som olika volymer, något förskjutna och varierade i höjd, för att skapa en varierad skala mot omgivningarna.

En byggnad med två framsidor

Skolans huvudentré vid allén välkomnar besökarna samtidigt som det vardagliga springandet in och ut på rast sker via stora terrasser på andra sidan byggnaden, mot skolgården. På dessa terrasser kan elever och lärare även samlas för rast och utepedagogik. Förskolan får en egen plats i byggnaden mott norr, med en egen förskolegård.

Byggnaden är i huvudsak uppdelad i tre tydliga huskroppar med olika innehåll och karaktär, vilka vilar på en robust entrévåning som är mer offentlig med sin närhet till trottoaren. Vid huvudentrén skapas ett öppet och transparant rum där man kan se rakt igenom huset mot skolgården.

Gestaltningen av byggnaden skiljer sig på gatusidan och gårdssidan. Gatusidan ger ett klassiskt och enklare intryck för att koppla till den kulturmiljö som finns längs allén ner mot slottet. Gårdssidan är mer uppbruten och lekfull och terrasserna och balkongerna träder fram som platser där man rör sig in och ut, men är även miljöer för utelektioner, odlingar och experiment.

Flexibilitet inför framtiden

Förutom förskolan så finns i anslutning till huvudentrén på bottenplanet matsalen, skolledningen och de praktisk-estetiska ämnena. Tillsammans bildar de skolans hjärta. Lätt tillgängliga för alla. Uppåt i byggnaden finns låg- och mellanstadiet samlade i hemvister med egna entréer, kapprum, öppna studiemiljöer, klassrum, grupprum och ateljéer. Dessa delar har en stor flexibilitet inför framtiden där fler eller färre rum kan tillskapas med enklare ombyggnader. Högstadiet är samlat i mitten av byggnaden i mer öppna miljöer kring det centrala trapphuset. Kring den central trappan, som är byggnadens ryggrad, finns också gemensamma funktioner såsom personalrum, bibliotek, elevhälsa, rörelserum med mera.

Skolan är en plats där eleverna kommer att vistas en stor del av sin barndom och tidiga tonår. För att denna tid ska bli varierad har skolans inre utformats med olika teman i olika delar. Bland annat har hemvistena fått olika färgteman på golv och väggar.

Skolan har projekterats och byggts enligt Miljöbyggnad och uppnått Silver, med Guld på vissa indikatorer. Skolans uppvärmning sker med bergvärme samt via återladdning under sommaren vilket ger frikyla till lokalerna.

Bygghandlingsprojekteringen gjordes direkt för entreprenören av HMXV arkitekter, då vissa förbilligande materialbyten inne och ute gjordes.

Gör en rundvandring på Gärdeskolan under ca 45 minuter och lyssna på nyckelpersoner som berättar om sina mål och erfarenheter. Bland andra rektor, arkitekt, projektledare samt företrädare för byggföretag och Sollentuna kommun . 

Gärdesskolan och Mallas förskola

Kund: Sollentuna Kommunfastigheter AB
Plats: Sollentuna kommun
Arkitekt: White
Storlek/yta: 8400 kvm
Projekt start/slut: 2014-2020
Färdigställt: 2020
Foto: Anders Bobert

Back To Top