skip to Main Content

Floraskolan, Skellefteå

Floraskolan är en nybyggd F-9 skola som öppnade hösten 2020. Dit flyttade elever och lärare från Morö- och Kanalskolan.

Vid starten var det cirka 600 elever från förskoleklass till åk 9. Skolan ligger i bostadsområdet Morön med närhet till Moröhöjdens elljusspår och skolskogen och på promenadavstånd från idrottsplatsen Skogsvallen. På tomten finns även Florahallen, som består av en friidrottshall och en fullstor idrottshall.

För att vara väl förberedda för arbetet i sin nya skola har personal och skolledning under flera års tid haft stort fokus på arbetssätt och organisation, vilket bygger på att varje årskurs har en hemvist i var sin hemarena och att ett lärarteam är kopplat till varje årskurs. Lärare på Floraskolan förväntas samarbeta både i sitt årskursteam och mellan teamen på hela skolan.

Devisen under utvecklingsprocessen har varit ”Från min/mitt till vårt”. Det innebär till exempel att gå från den traditionella tanken på ”min klass” till ”vår årskurs”, från ”mina elever” till ”våra elever” och från ”mitt klassrum” till ”våra gemensamma undervisningslokaler”. Teamet förväntas jobba för att alla elever i årskursen ska känna sig trygga med hela lärarteamet.

Varje elev tillhör en årskurs, ett arbetslag och en hemarena. Varje elevs behov och förutsättningar är utgångspunkten för hur lärararbetslaget planerar undervisningen och gruppernas storlek. För att kunna individualisera och skapa likvärdig undervisning är det färre statiska klasser och fler behovsanpassade grupper. Digitala lärverktyg  är en självklarhet i undervisningen. 

Fokus ligger på en varierande lärmiljö i syfte att skapa utrymme för elevernas olikheter samt skapa en trivsam inomhusmiljö. Samarbete och dialog är grunden i skolans arbete, och det finns rikligt med platser för samtal, grupparbete och presentation, men även utrymme för både aktivitet och för tyst koncentration och arbetsro. 

Fotograf: Anders Bobert

Gör en rundvandring på Floraskolan under ca 40 minuter och lyssna på nyckelpersoner som berättar om sina mål och erfarenheter. Bland andra rektor, arkitekter och företrädare för Skellefteå kommun. 

Floraskolan,  Skellefteå

Uppdragsgivare: Skellefteå kommun
Arkitekt: MAF arkitekter
Byggherre: NCC
Upphandlingsform:  Generalentreprenad
Storlek (BTA): ca 14 600 m2
Miljöklass: Miljöbyggnad Silver
Inflyttning: HT 2020
Kostnad: 320 Mkr

Back To Top