skip to Main Content

Elinelundskolan, Malmö

Med Edsbergs slott, Rudbecksgymnasiet och Sim- och sporthallen  som närmsta grannar är den nya Gärdesskolan ytterligare en ståtlig byggnad i Edsviken vid slottsallén. I skolan finns rum för olika behov samtidigt som en stor flexibilitet inför framtidens pedagogik (tappas bort senare i texten. Vad innebär framtidens pedagogik? Hade varit snyggt att återkoppla till detta i slutet av texten) skapar en campuslik miljö för alla åldrar.

Varmt välkomnande och skyddande miljöer

Gärdesskolan stod inför ett kraftigt tillskott av elever, så stort att den tidigare enplanslängan inte kunde byggas ut för att täcka behovet. Förslaget med en ny större skolbyggnad gav möjlighet att ta ett helhetsgrepp kring området längs slottsallén ner mot Edsviken och slottet. Resultatet blev en ny byggnad längs allén och ett nytt campusstråk med Rudbecksgymnasiet på motsatt sida. Byggnaden utformas som olika volymer, något förskjutna och varierade i höjd, för att skapa en varierad skala mot omgivningarna.

En byggnad med två framsidor

Skolans huvudentré vid allén välkomnar besökarna samtidigt som det vardagliga springandet in och ut på rast sker via stora terrasser på andra sidan byggnaden, mot skolgården. På dessa terrasser kan elever och lärare även samlas för rast och utepedagogik. Förskolan får en egen plats i byggnaden mott norr, med en egen förskolegård.

Byggnaden är i huvudsak uppdelad i tre tydliga huskroppar med olika innehåll och karaktär, vilka vilar på en robust entrévåning som är mer offentlig med sin närhet till trottoaren. Vid huvudentrén skapas ett öppet och transparant rum där man kan se rakt igenom huset mot skolgården.

Gestaltningen av byggnaden skiljer sig på gatusidan och gårdssidan. Gatusidan ger ett klassiskt och enklare intryck för att koppla till den kulturmiljö som finns längs allén ner mot slottet. Gårdssidan är mer uppbruten och lekfull och terrasserna och balkongerna träder fram som platser där man rör sig in och ut, men är även miljöer för utelektioner, odlingar och experiment.

Gör en rundvandring på Elinelundskolan under ca 30 minuter och lyssna på nyckelpersoner som berättar om sina mål och erfarenheter. Bland andra rektor, arkitekt, projektledare samt företrädare för byggföretag kommun.

Elinelundskolan

Kund: Malmö stadsfastigheter
Plats: Limhamn, Malmö stad
Arkitekt: Liljewall

Storlek/yta: 9000 kvm BTA
Färdigställt: 2019

Back To Top