skip to Main Content

Älvdalsskolan, Älvdalen

Kommunens största satsning någonsin!

Nya Älvdalsskolan är en stor skolsatsning i Älvdalens kommun, det är en F-9 skola med ett kombinerat skolbibliotek och allmänt folkbibliotek samt ett kommunarkiv. Byggnaden är anpassad till den centrala placeringen i den kulturhistoriskt värdefull miljön mitt emellan Tingshuset och kyrkan.

Inspirerad av träbyggnadstraditionen

Den nya skolan består av fem huskroppar med förbindande länkar, formen är inspirerad av ”Gårdstunen” i traktens träbyggnadstradition. Trä är ett genomgående tema i hus och inredning, det synliggörs och omsluter de olika huskropparna såväl utvändigt som invändigt.

Den i flera volymer nedbrutna byggnaden anpassar sin skala till den omgivande bebyggelsen och skapar med sin form ett fint gårdsrum. Det förenklar orienterbarheten och ger eleverna möjlighet att med åren växa från det lilla trygga hemklassrummet till det större gemensamma sammanhanget.

Huvudentrén vänder sig mot gatan och binder ihop den mer offentliga sidan med gårdsrummet. Från huvudentrén nås de gemensamma delarna som administration, matsal och bibliotek samt lärmiljöer för högstadiet. En sekundär entré är placerad i skolans norra flyglar där åk F-6 har sina lokaler, nära lekytor och gård.

Visar elevens växande från det lilla till det större sammanhanget

De olika huskropparna innehåller bibliotek, administration, kök, högstadium samt låg- och mellanstadium. Länkarna, i sin tur, innehåller entréer, uppehållsytor samt del av matsal. De mer transparanta länkbyggnaderna skapar siktlinjer mot de vackra omgivningarna genom de utanpåliggande röda och blå solskyddsrastren. Fasadutformningen är av varierade karaktär med ett lekfullt formspråk i trä. Träet är ytbehandlat så att det står emot fukt och röta, utan att för den skull kräva större periodiskt underhåll.

 Invändigt präglas miljön av ljus, rymd, luft och transparens. Inrednings- och husarkitekter har arbetat tätt tillsammans där en stor del av inredningen och möbler är specialritade för Älvdalsskolan. Stor omsorg har lagts vid att skapa öppna miljöer som underlättar det pedagogiska arbetet. Fönsterhöjder varierar, med låga fönsterbröstningar så att även de mindre barnen enkelt kan se ut. Inredningen och detaljer accentueras med hjälp av kulörer, som kontrast till träets naturliga toner. Varje huskropp har fått en egen kulör som förstärker tanken om växande i lärandet. Alla kulörer har en mängd av variationer beroende på materialet det är utfört i. Glansigt, matt, ljust eller melerat. Alla invändiga material är sunda naturmaterial för att minimera hälso- eller miljömässig påverkan.

Älvdalsskolan

Beställare: Älvdalens Kommun
Husarkitekter, inredningsarkitekter, landskapsarkitekter och storkökkonsult: Tengbom
Länkar: Älvdalens Komun→ Expressen→Sveriges Radio→
Skolform: Åk F-9
Yta: 11 400 m2
Byggstart 2016 – etapp 1: 2018, etapp 2: 2019, etapp 3: 2020
Fotografer: Anders Fredriksén och Kristofer Eklund

Back To Top